Hvordan fjerne blokkering av et nummer på Samsung? [2023] (Løst!) (2023)

Hvordan fjerne blokkering av et nummer på Samsung?Detaljerte instruksjoner om hvordan du blokkerer elleropphev blokkeringen av et telefonnummer på Samsung Galaxy S20er gitt nedenfor.

Ikke alle anropene du mottar er de duforetrekker å motta.

Men i dagens verden er det uunngåelig å mottauventede og uønskede telefonsamtaler,enten fra et forsikringsselskap, robocalls eller en telefonselger som prøver å øke salget ved å tilby spesialtilbud.

Mens dettekan ikke virke som en stor sak for noen,andre er bekymret for sitt personlige privatliv og føler at dette er det.

Hvis du er medlem av sistnevnte gruppe og ønsker å stoppe rmottar denne typen telefonsamtaler, alt du trenger å gjøre er å gjøre noen få justeringer i måten telefonen behandler og filtrerer anrop på.

How To Unblock A Number On Samsung? [2023] (Resolved!) (1)

Innholdsfortegnelse

Hvordan fjerne blokkering av et nummer på Samsung? Vet hvordan

Foreløpig informasjon

En samtale blir rutet tiltaleposti stedet for å bli besvart når den er blokkert.

Det er mulig at anropsblokkeringsfunksjonen ikke vil påvirke telefonsamtaler foretatt gjennom tredjepartsapper som er installert på enheten din.

Du bør kontakte tredjeparts apputviklere hvis du trenger hjelp med slike applikasjoner.

Du vil lære hvordan du gjør følgende ting i denne opplæringen:

 • Ukjente numre skal blokkeres.
 • Få tilgang til numre som er blokkert
 • Numre er blokkert og opphevet.
Anbefalt: Kan du fjerne batteriet fra Galaxy S10? [Beste løsning]

Den mest effektive metoden for å fjerne blokkering av telefonnumre som er lagret på telefonen din

Et telefonnummer for den personenskal vises på telefonens blokkerte listehvis du manuelt har blokkert den personens telefonnummer.

Hvis du vilopphev blokkeringen av dem manuelt, kan du gå til den listen og velge dem fra den.

Hva er prosedyren for å oppheve blokkeringen av et telefonnummer på Samsung Galaxy S9/S9+?

Metode nr. 1 består av følgende trinn:

1.Tilåpne Telefon-appen, velg den fra startskjermen ved å trykke på den.

2. Demenyalternativetfinner du i rullegardinmenyen (dette er de 3 vertikale prikkene øverst til høyre på skjermen)

How To Unblock A Number On Samsung? [2023] (Resolved!) (2)

Slik blokkerer du nummeret eller kontaktlisten din [Besvart]Her

3.Gjør et valg frarullegardinmenyen som vises.

4.Blokknummer kan velges fra rullegardinmenyen.

For enkelhets skyld, hver og en av deblokkerte numre visespå skjermen samtidig.

5.Det er mulig å velge ogopphev blokkeringen av et telefonnummerved å trykke på minustegnet (-) ved siden av nummeret du ønsker å låse opp.

Metode nr. 2: Fjern blokkering av nummeret gjennom kontakter

1.Alternativt kan du velge Kontakter-ikonet fra startskjermen.

How To Unblock A Number On Samsung? [2023] (Resolved!) (3)
2.Finn navnet på kontakten du vil fjerne blokkeringen og skriv det ned.
3.Trykk på den lille I-knappen på tastaturet.
4.Veksle mellom de tre vertikale prikkene.
5.Opphev blokkering er alternativet å velge.

Metode nr. 3 trinn når kontakten er stille

Defølgende alternativer er tilgjengeligei kontakten som ringte deg, og nummeret er fortsatt på listen over nylige anrop:

1.Fra startskjermen velger du telefonikonet for å ringe noen.
2.Finn personen som må kontaktes.
3. Bare trykk én gang.
4.Trykk på den lille I-knappen på tastaturet.
5.For å aktivere de tre vertikale prikkene, trykk på mellomromstasten tre ganger.
6.Velg opphev blokkering fra rullegardinmenyen.

Anbefalt: Fjerning av kjøleskapsdører for levering: Samsung kjøleskap

Slik blokkerer du innkommende anrop

Ukjente numre du vil blokkere.

For å slå av funksjonen for blokkering av numre, gå til skjermbildet Blokker numre og bytt bryteren Blokker ukjente innringere.

How To Unblock A Number On Samsung? [2023] (Resolved!) (4)

Trinn i Blokker innkommende anrop

Anrop fra et bestemt nummer blokkeres.

Følg disse trinnene for å forhindre innkommendeanrop fra et bestemt telefonnummer:

Husk: At du kanblokkere alle innkommende anropsom ikke er lagt til i avvisningslisten ved å trykke og dra det røde telefonikonet til venstre.

For å avvise anropet mens du ogsålegge igjen en melding,velg Avvis anrop med melding og dra opp fra bunnen.

1.Velg telefonikonet fra en av startskjermene.
2.Om nødvendig, velg Tastatur-fanen fra rullegardinmenyen.
3.For å få tilgang til anropsinnstillingene, trykk på menytasten etterfulgt av ringetasten.
4.Anropsavvisning kan nås ved å trykke på den.
5. Velg Auto for å avvise modus fra rullegardinmenyen om nødvendig. Vri bryteren til6."På." Bryteren flyttes til høyre og endrer farge til grønn.
7.Om nødvendig, velg Automatisk avvisningsmodus og deretter Automatisk avvisning av tall fra rullegardinmenyen.
8.Velg Auto avvisning-listen fra rullegardinmenyen.
9.Velg Opprett fra rullegardinmenyen.

Velg ett av alternativene fra listen nedenfor:

 • Legg til en kontakt i listen

1. VelgAlternativ for kontakterfra rullegardinmenyen.
2. Velg Kontakter franedtrekksmenyen.
3. For å legge til en kontakt i listen, trykk på navnet påpersonen du vil legge til.
4. Lagre arbeidet ditt ved åved å trykke på Lagre-knappen.

 • Legg til et telefonnummer som allerede er i anropsloggen.

1.Trykk på Kontakter-ikonet,etterfulgt av Logger-ikonet.
2. Velg nummeret du ønsker å avvise medtrykke på den.
3.Lagre arbeidet dittved å trykke på Lagre-knappen.
4.Vennligst skriv inn et tall.

Hvordan blokkere nummer

Sett et tall i en blokk

 • Åpne telefonapplikasjonen på telefonen.
 • Veksle mellom Mer og Mer, og deretter Historien til telefonsamtalen.
 • For å blokkere et anrop fra et bestemt nummer, trykk på ringeknappen.
 • Plukke utBlokker spameller Rapporter spam fra rullegardinmenyen.
 • Observasjon: Hvis visuell talepost er slått på, vil ikke blokkerte innringere kunne forlate
 • talemeldinger. Finn ut hvordan du aktiverer visuell talepost på telefonen.
Anbefalt: Finner du ikke Galaxy Buds Bluetooth? [Beste løsning]

Ukjente numre skal blokkeres

 • Åpne telefonapplikasjonen på telefonen.
 • Mer Mer kan bli funnet ved å trykke på Mer Mer.
 • Blokkerte numre finner du under Innstillinger > Blokkerte numre.
 • Det ukjente bør aktiveres.
 • Anrop fra private eller uidentifiserte numre vil bli blokkert som et resultat av denne innstillingen. Du vil
 • Til tross for denne innstillingen, fortsett å motta anrop fra telefonnumre som ikke er lagret i kontaktlisten din.

Våre siste tanker: Slik fjerner du blokkering av et nummer på Samsung

Ingenting og ingen vilbeholde beslutningen din om å blokkere en bestemt personfra å kontakte deg mot din vilje, uansett grunn du velger.

Enkeltpersoner kan ønske å blokkere forretningssamtaler når de forlater kontoret, men de kanønsker å engasjere seg i virksomheten igjennår de kommer tilbake neste morgen. Å vite hvordan du både blokkerer og fjerner blokkeringen av telefonen din kan være ekstremt fordelaktig!

Har du prøvd prosedyrene som er skissert ovenfor?

Har du noen forslag til ytterligere trinn?

ofte stilte spørsmål

Hva skjer egentlig når du blokkerer et telefonnummer på en Android-enhet?

Personen vil ikke bli varslet om at telefonnummeret deres er blokkert på noen måte.

Et anrop fra et sperret nummer vil resultere i ett ring før anropet rutes til telefonsvareren for den som ringer.

Det er ikke mulig å mottatekstmeldinger sendt til deg fra en blokkertAntall.

Hva kan jeg gjøre for å forhindre at blokkerte telefonnumre legger igjen talepostmeldinger?

Men selv om det ikke er noen innstilling på Android som vilhindre noen fra å forlate en talepost,du kan kontakte din trådløse leverandør og be om at de blokkerer et spesifikt nummer fra å komme gjennom..

Vil blokkering av et telefonnummer varsle personen som ringte at de er blokkert?

Slappe av! Det sperrede nummeret vil ikke bli informert om at dehar blitt blokkert av enheten din.

Du vilbare slutte å motta telefonsamtalerog tekstmeldinger fra dem.

Er det en grense for antall telefonnumre som kan blokkeres på telefonen min?

Hvor lang tid som kan blokkeres varierer fra telefon til telefon.

Det er mulig at noen enheter lar deg blokkere et ubegrenset antall numre, mens andre enheter kan ha sine egne begrensninger.

Hva er den beste måten å se meldinger fra blokkerte numre på?

Menyikonet (tre vertikale prikker) er plassert i øvre høyre hjørne av Android Messaging-appen. Velg Innstillinger > Blokkerte meldinger derfra.

 • How To Unblock A Number On Samsung? [2023] (Resolved!) (5)

  Khelly Perez

  Hei, jeg heter Khelly! Jeg er din tekniske ekspert for alle dine Samsung-produkter og informasjonsbehov. Livet er komplisert, så det burde ikke være det å finne løsninger på dine tekniske problemer. La meg hjelpe deg med det!

  Se alle innlegg

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 10/09/2023

Views: 6143

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.